Wczytuję dane...
Regulamin

1.  DEFINICJE:

 1. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego rocktone.pl – 300000 Guitars Łukasz Duda, ul. Zbożowa 1D, 43-200 Pszczyna

 2. Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 3. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży.

 4. Produkt – towary i usługi dodatkowe prezentowane w sklepie internetowym rocktone.pl

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą – rocktone.pl, a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym.

     6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Właścicielem sklepu internetowego rocktone.pl jest firma 300000 Guitars Łukasz Duda z siedzibą przy ul. Zbożowej 1D w Pszczynie. NIP: 638 177 37 64; REGON: 241413675

2. Regulamin Sklepu Internetowego rocktone.pl określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego. Platforma sklepu internetowego rocktone.pl umożliwia Klientom składanie Zamówień oraz informuje Klientów o Produktach, dostępnych w Sklepie

3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..

4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.5.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Produktów Ratalnych, w tym Kredytów.

  3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

  1. Usługodawca – sklep internetowy rocktone.pl – zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami regulaminu sklepu internetowego.

  2. Zamówienia w sklepie internetowym rocktone.pl można składać dokonując rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonania zakupów bez rejestracji nie jest tworzone „moje konto”.

  3. Klient, dokonując rejestracji w sklepie rocktone.pl, może logować się do panelu klienta „moje konto” wykorzystując email oraz wcześniej ustanowione hasło.

  4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM:

  1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

  2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

  3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.

  4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  • - Imię i nazwisko,

  • - Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  • - Numer telefonu.

        5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca wymagane jest wskazanie:

  • - Nazwę firmy,
  • - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  • - Adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • - Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  • - Numer telefonu.

         6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

         7. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

         8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

         9. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w sytuacji gdy:

    • - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

    • - działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

    • - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

    • - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

    • - Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

    • - Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

    • - podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

          10. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

           11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

           12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

           13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni.

     5. WARUNKI SPRZEDAŻY:

     1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu rocktone.pl.

     2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu rocktone.pl są: Sprzedający oraz Klient.

     3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

     • podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub 5 oraz
     • potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem.

          4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

          5. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną, jak i hurtową.

          6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12.

          7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 10:00-19:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

     • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

     • dodania ich do koszyka,

     • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

     • zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

     • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

     • kliknięcia przycisku „dalej”

           8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

     • zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

     • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

     • propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

         9. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

         10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepurocktone.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty są obliczane i podawane przed złożeniem zamówienia. Cennik dostawy stanowi, że cena dostawy kurierem wynosi 13,99 zł, chyba, że koszt zakupu towarów przekroczy sumę 399 zł brutto, wtedy koszty transportu wlicza się do ceny zakupu towarów.

         11. Sklep rocktone.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.


     6. SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA:

     1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

     2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

     3. Zakupione towary mogą zostać, stosownie do wyboru Klienta, odebrane osobiście lub dostarczane pod wskazany adres przez firmę kurierską z którą ma podpisaną umowę rocktone.pl.

     4. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.


     7. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY:

     Za zakupy w Sklepie rocktone.pl można zapłacić w następujący sposób:

     1. Przelewem na rachunek bankowym,

     2. Gotówką przy odbiorze przesyłki.

     3. Raty Credit Agricole Bank Polska S.A.

     4. Raty Santander Consumer Bank S.A. (eRaty)

     Dane do przelewu:

     300000 Guitars Łukasz Duda

     ul. Zbożowa 1D

     43-200 Pszczyna

     ING Bank Śląski S.A.

     24 1050 1315 1000 0090 7138 4235

     W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

     CA Raty dostępne są:

     - całkowicie online

     - do max. kwoty 20 000 zł za zakupy

     - bez zbędnych formalności

     - spłatę możecie Państwo rozłożyć nawet na 48 miesięcy


     Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.

     300000 Guitars Łukasz Duda oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.  jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

     8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

     1. Konsument, który w Sklepie Internetowym rocktone.pl zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:

     300000 Guitars Łukasz Duda

     Ul. Zbożowa 1D

     43-200 Pszczyna

     Email: info@rocktone.pl

     1. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w załączniku „Odstąpienie od umowy – WZÓR”.
     2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
     3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
     4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
     5. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
      1. Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr B do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub
      2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
     6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
     7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
     9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
     10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
     11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
      1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
      3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      4. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
      5. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
      8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

     9. RĘKOJMIA I GWARANCJA:

     1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
     2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
     3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

     10 . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

     2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

     3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

     4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu rocktone.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

     5. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

     6. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

     7. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

     8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

     9. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.


     11. REKLAMACJE

     1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

     2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji (Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji):

     1. Imię i nazwisko,

     2. numer zamówienia

     3. opis wady towaru/nieprawidłowości usługi,

     4. datę zakupu,

     1. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@rocktone.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 605888 707

     2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.


     12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

     2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

     3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

     4. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

     5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2012

     REGULAMIN SKLEPU ROCKTONE OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014

     1. Właścicielem sklepu internetowego RockTone.pl jest firma 300000 Guitars Łukasz Duda z siedzibą przy ul. Zbożowej 1D w Pszczynie.

     NIP: 63817737 64

     REGON: 241413675

     1. Złożenie zamówienia w sklepie RockTone.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
     1. Zamówienia można złożyć poprzez formularz zamówieniowy, dostępny na stronie www.rocktone.pl. Część naszego asortymentu można kupić poprzez Allegro – na aukcjach użytkownika RockTone .
     1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
     1. Aby sklep RockTone mógł przyjąć zamówienie, kupujący zobowiązany jest zalogować się na stronie sklepu, podać numer telefonu oraz adres e-mail, które umożliwią potwierdzenie zamówienie.
     1. W sytuacji braku towaru na magazynie, a co za tym idzie wydłużenia czasu dostawy, klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie dostawy. W takiej sytuacji klient może zrezygnować z zamówionego towaru.
     1. Ceny towarów w sklepie RockTone wyrażone są w polskich złotych. Ceny zawierają podatek VAT.
     1. Do ceny finalnej doliczone zostaną koszty przesyłki - zamówienia na kwotę powyżej 399 zł wysyłamygratis, bez kosztów wysyłki.
     1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.
     1. Sklep RockTone zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
     1. Sposób wysyłki towaru zależy od preferencji klienta. Towar może być wysłany pocztą lub kurierem, za pobraniem lub z przedpłatą
     1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Jeśli przesyłka jest uszkodzona klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt dostawcy oraz skontaktować się z obsługa sklepu RockTone. Sklep ponosi koszty przesyłki w przypadku zwrotu towaru.
     1. Sklep RockTone nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem
     1. Wszystkie towary w sklepie RockTone objęte są gwarancją producenta.
     1. Zgodnie z polskim prawem w przypadku zakupów przez Internet, klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, klient jest zobligowany do skontaktowania się telefonicznie lub poprzez e-mail ze sklepem, bądź złożenia na piśmie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy oraz wysłaniu towaru w stanie zakupu wraz z dowodem zakupu, w oryginalnym opakowaniu na adres 300000 Guitars Łukasz Duda ul. Łowiecka 5f, 43-200 Pszczyna.
     2. Strona internetowa sklepu www.rocktone.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka oraz obliczania statystyk odwiedzin. Użytkownik strony internetowej sklepu www.rocktone.pl akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookie użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w opcjach przeglądarki, wtedy część funkcjonalności sklepu (m.in. koszyk) nie będą funkcjonowały prawidłowo. Zamówienia w takim przypadku prosimy składać drogą mailową lub telefoniczną według informacji podanych w punkcie 5.
     3. Przedmioty sprowadzane na zamówienie klienta, w szczególności gitary wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.